Opinnäytetyöt

Etusivu » Aineistot » Opinnäytetyöt

Aho, Maarit. 2019. The LuontoHoiva and LuontoVoima quality labels in Finnish Green Care services and their impact on the field. Master’s Degree Programme in International Business Management. Seinäjoen ammattikorkeakoulu. 

 

Ahro, K. 2016. Oma piha, oma yhteisö: yhteiskehittely ja Green Care -toiminta ikääntyneen osallisuutta tukemassa.

Geronomi, Vanhustyön koulutusohjelma, Metropolia Ammattikorkeakoulu.  

 

Alasaari, J. &  Ala-Nissilä, H. 2010. Green care ja sosiaalipedagoginen hevostoiminta psyykkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin tukena. Vaasan ammattikorkeakoulu.

 

Backman, H 2014. LUONTOKOTOUTTAMISOPAS - GREEN CARE -AKTIVITEETTIEN HYÖDYNTÄMINEN MAAHANMUUTTAJIEN LUONTOKOTOUTTAMISESSA. Yrkeshögskolan Novia. 

 

Bergman, M. 2017.  “I Am Fit and Fast”. Green Care Experienced by the Disabled Clients of Kisälli-Harjulanmäki. Laurea.

Bergmanin opinnäytetyön tavoitteena oli hankkia niin uutta tietoa vajaakuntoisten asiakkaiden kokemuksista kuin lisätä ymmärrystä heidän kokemuksistaan. Työn tilasi Kisälli-Harjulanmäki, joka on kehitysvammaisten aikuisten käsityöpaja. Laadullisen tutkimuksen aineisto kerättiin sekä havainnoimalla että haastattelemalla.

Tutkimuksessa etsittiin vastausta kysymykseen, miten asiakkaat kokevat Kisälli-Harjulanmäken Green Care -toiminnan? Keskeisiksi teemoiksi tutkimuksessa nousivat luontoa, kävely luonnossa, puutarhatoiminta ja suhde eläimiin. Tuloksissa tuli esille, että asiakkaat nautittavat puutarhanhoidosta ja erityisesti sadonkorjuusta. Mieluisinta heille kuitenkin oli kävely, joka tuotti sekä mielihyvää että kohensi kuntoa. Suurten kokonaisuuksien hahmottaminen oli asiakkaille monasti haasteellista, siksi heitä kiinnostivatkin pienet yksityiskohdat kuten marjojen kerääminen. Eläimet sen sijaan eivät olleet kaikkein mielenkiintoinen seikka, vaikka eläinten hoitaminen vaikutti myönteisesti muistiin ja organisaatiokykyyn.  Asiakkaat arvostivat luontoa ja Green Care -toiminnasta he saivat paljon myönteisiä kokemuksia. 

Keywords: Green Care, disabled, experience, hermeneutic, horticultural work, nature.

 

Blom, S & Tynnyrinen, K. Vihreää voimaa: Green Care -menetelmien hyödyntäminen kiintiöpakolaisäitien ja -tyttärien kotoutumisen tukemisessa. Opinnäytetyö Diakonia-ammattikorkeakoulu 2019.

 

Blomberg, O & Muurinen, H 2019. Luonto lähelle -opas luontokokemusten luomiseen muistisairaan kotona: kuvaus suunnittelusta ja toteutuksesta. Opinnäytetyö. Xamk.

 

Färm M. 2013. Eläinavusteinen toiminta ja eläinavusteinen terapia-Systemaattinen kirjallisuuskatsaus. Opinnäytetyö Saimaa AMK.

 

Gråsten, T. & Hokkanen, I.  2014. Green Care - Nature Assisting Integration of Aging Somali Women. Programme in Social Services, 

Helsinki Metropolia University of Applied Sciences Degree. 

 

Haapiainen, S. 2010. Sosiaalipedagoginen hevostoiminta toimintakyvyn tukena.

Sosiaalialan koulutusohjelma Sosionomi (AMK),  Diakonia-ammattikorkeakoulu Diak Itä, Pieksämäki.

 

Hakola, S. 2019. Koira ratkaisukeskeisenä valmentajana: Mielenterveyskuntoutujien kokemuksia eläinavusteisesta ratkaisukeskeisestä valmennuksesta.  Sosionomi (YAMK), Laurea-ammattikorkeakoulu.

 

Harjula, H-M, Yli-Eerola, Neija. 2011. Vihreä hoiva osana iäkkäiden asumispalveluita. Opinnäytetyö Kuntoutusohjauksen ja -suunnittelun koulutusohjelma JAMK.

 

Heikkilä, M. 2018. Sairaaloista hyvinvointikeitaiksi? Taide ja luonto suomalaisissa sairaalahankkeissa. Taidekasvatuksen maisteritutkielma, Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitos, Jyväskylän yliopisto.

 

Hirvinen, S. Juola, S. & Mäki, J. 2014. Opas Green Care -palveluiden tuottajalle. Sosiaalialan koulutusohjelma, Centria AMK. 

 

Huttunen, K. 2013. GREEN CARE -YRITTÄJYYS SOSIAALISENA INNOVAATIONA JA URAVALINTANA SOSIAALI- JA TERVEYSALALLA. 

Pro gradu -tutkielma, Johtamiskorkeakoulu, Ympäristöpolitiikka ja aluetiede,  Tampereen yliopisto.

 

Hyry, L. 2017. Senioripuutarha: Luontokokemuksia palvelukeskuksen pihapiirin asukkaille Torniossa. Opinnäytetyö.

Sosiaali-, terveys- ja liikunta -ala. Työelämän kehittäminen ja esimiestyö. Sairaanhoitaja. Ylempi AMK. Lapin ammattikorkeakoulu.

 

Jäppinen, Tiina 2017. Estetiikka ja Green Care - esteettistä hyvinvointia luonnosta. Pro gradu -tutkielmat. Humanistinen tiedekunta, Filosofian, historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos,  Helsingin yliopisto. 

 

Järvinen, Piritta & Vesala, Sanna 2017. Green Care -interventiot syöpää sairastavien tukemisessa ja kuntoutuksessa - integratiivinen kirjallisuuskatsaus. Sosiaali- ja terveysala, ylempi AMK. Terveyden edistämisen tutkinto-ohjelma. JAMK.

 

Kallio S. & Rintamaa J. 2008. Koira mukana lastensuojelutyössä. Sosiaalialan koulutusohjelma Turun AMK.

 

Kaikkonen, A.  2016.Green Care -koulutusta korkea-asteelle – Kyselytutkimus Green Care -koulutuksen sisällön kehittämiseksi Kainuussa. Kajaanin Ammattikorkeakoulu

 

Kajander, H. 2013. ”MIKÄ IHMEEN GREEN CARE?” - LUONNON JA ELÄIMIEN MERKITYS VANKEINHOIDOSSA. Sosiaalialan koulutusohjelma, Päihteet ja syrjäytyminen, Sosionomi YAMK,  Diakonia-ammattikorkeakoulu 

 

Karpow, M. & Väisänen, J. 2018. Lumiset puut kuin pitsikatto: Luontointerventio työtressistä elpymisessä ryhmätoimintamallin avulla. Opinnäytetyö, Sosiaalialan koulutusohjelma, Karelia-ammattikorkeakoulu.

 

Kauppinen R. &  Matkaniemi M. 2013. Toverikoiratoimintaa lapsiperheille. Eläinavusteista toimintaa sosiaalipedagogisesti. Opinnäytetyö, Savonia AMK. 

 

Kippo, H. 2017. GREEN CARE -TOIMINTA MIELENTERVEYSASIAKKAIDEN HOIDOSSA JA KUNTOUTUKSESSA – Kuvaileva kirjallisuuskatsaus. Opinnäytetyö, Hoitotyön koulutusohjelma / CENTRIA AMMATTIKORKEAKOULU. 

 

Kivelä, H. 2019.  Kotouttava luonnonhoito sosiaalisen hyvinvoinnin vahvistumisessa - Maahanmuuttajien näkemyksiä ja kokemuksia toimintaan osallistumisesta. Yamk opinnäytetyö. Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala, terveyden edistämisen tutkinto-ohjelma. Jyväskylän ammattikorkeakoulu.

 

Kokkonen T & Komulainen M. 2018. Vihreä Hoiva Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa. Theseus. Savonia ammattikorkeakoulu.

 

Koponen, H. & Kuuskoski K-A. 2019. Green Care mahdollisuutena moneen – Aistihuone kehitysvammaisten palvelukodissa. Toimintaterapian opinnäytetyö. OAMK. 

 

Kotilainen, H. 2013. Green Care ja sosiaalipedagoginen hevostoiminta erityistä tukea tarvitsevien alakoululaisten pienryhmässä. 

Sosiaalipedagoginen hevostoiminta syrjäytymisen ehkäisyssä ja sosiaalisessa kuntoutuksessa – täydennyskoulutus

Ylä-Savon ammattiopisto & Itä-Suomen yliopisto. 

 

Laurila, Mervi 2016.  KOIRA-AVUSTEINEN LASTENSUOJELUTYÖ. Opinnäytetyö, Sosiaalialan koulutusohjelma, Centria AMK.  

 

Lehmussaari, T 2019. Green care -menetelmät työuupumuksesta kuntoutumisessa - kuvaileva kirjallisuuskatsaus. Opinnäytetyö, Jamk.

 

Lehto, A. 2012. Green Care osaksi sosiaalityötä? : luontoon tukeutuvat työmenetelmät ja paikallinen erityisyys.

Yhteiskuntatieteiden tiedekunta, Lapin yliopisto. 

 

Leppäaho, M. 2016. LUONTOAVUSTEINEN HOIVATYÖ. Toimijuuden kehittyminen ja toiminnan kriittiset pisteet työntekijöiden kertomana. 

Sosiaalityö, Kokkolan yliopistokeskus Chydenius, Jyväskylän yliopisto. 

 

Lipponen, M. 2013. Green Care ja sosiaalipedagoginen hevostoiminta erityistä tukea tarvitsevien yläkoululaisten pienryhmässä. 

Sosiaalipedagoginen hevostoiminta syrjäytymisen ehkäisyssä ja sosiaalisessa kuntoutuksessa – täydennyskoulutus

Ylä-Savon ammattiopisto & Itä-Suomen yliopisto. 

 

Lundén, J. 2012. Hännänheilahduksia. Koira-avusteisen työskentelyn pilottiprojekti Tutun kaupungin ympärivuorokautisessa hoidossa olevien vanhusten parissa. Sosiaalialan koulutusohjelma, Sosiaalipalvelutyö, Turun AMK. 

 

Luoma-Toikkanen, K. 2008. On ihan erilaista olla luokassa, jossa on koiria. Pienryhmän opettajan ja oppilaiden kokemuksia koira-avusteisesta pedagogiikasta. Erityispedagogiikka. Jyväskylän yliopisto. 

 

Malin, M-H. 2010. Viherympäristön aktivoivat vaikutukset ikäihmisten palvelutaloyhteisössä. Maisterintutkielma, Maataloustieteiden laitos, Helsingin yliopisto. 

 

Mesimäki, K. 2011. Sieltä saa tyyneyttä, sieltä saa energiaa. Luontokokemukset päihdeongelmasta toipuneiden elämäntarinoissa.

Pro gradu -tutkielma, Valtiotieteellinen tiedekunta,  Sosiaalityö,  Helsingin yliopisto. 

 

Matikainen, J. & Vuorio S. 2017.OPAS GREEN CARE -TOIMINNAN JALKAUTTAMISEEN HOIVAKOTIYMPÄRISTÖSSÄ. Sosiaalisen ja terapeuttisen pihan hyödyntäminen. Opinnäytetyö, Sairaanhoitajakoulutus, XAMK

 

Muikku, Raisa. Eläinten hyvinvoinnin huomioiminen Green Care -toiminnassa maatilalla. 

Maaseutuelinkeinojen koulutusohjelma, Karelia AMK.

 

Niemi, Jenni 2018. Tassukaverit – eläinavusteisen vapaaehtoisen kaveritoiminnan merkitykset vapaaehtoisille ja nuorille. Opinnäytetyö. Sosiaalialan koulutus. HAMK.

 

Nybacka, V.2012. Green Car -toiminnan huomioiminen pihasuunnittelussa - Case Lamminniemen Hyvinvointikeskus.

Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö, Maisemasuunnittelun koulutusohjelma, HAMK Lepaa. 

 

Nylander, Maija 2016. Eläimet osana muistisairaiden kuntoutustyötä. Seinäjoen AMK.

 

Nylund-Kahva, E. 2012. GC-TOIMINTAMALLIN MAHDOLLISUUDET VARHAISKASVATUKSESSA. Lastentarhanopettajankoulutukseen liittyvä kandidaatin tutkielma, Helsingin yliopisto. 

 

Ohralahti, T. 2010. Luonto elvyttää. Opinnäytetyö, Fysioterapian koulutusohjelma, Tampereen ammattikorkeakoulu.

 

Oksman-Miettinen T. 2008. Koiran merkitys ikääntyvän omistajansa elämänlaatuun. Opinnäytetyö, Savonia AMK. 

 

Orava, J. 2010. Sosiaalipedagogisen hevostoiminnan päämäärät ja toteutus. Erityispedagogiikan pro gradu -tutkielma

Filosofinen tiedekunta, Itä-Suomen yliopisto. 

 

Puolakka, A. 2013. Kivi ja käpy - Vuosikello luonnomateriaaleista valmistettavista käsitöistä. 

Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö, Ohjaustoiminnan koulutusohjelma, HAMK Hämeenlinna. 

 

Pärnänen, J. 2019 Ikäihmisten kokemuksia koira-avusteisesta fysioterapiasta. Opinnäytetyö. Oulun Ammattikorkeakoulu.

 

Pölönen, J. 2013.  LUONTO TYÖKAVERINA YMPÄRI VUODEN. Opas Green Care- menetelmien hyödyntämiseen asiakkaan kuntoutuksessa. Sosiaalialan koulutusohjelma, Karelia AMK. 

 

Rantasuomela, J. 2016. Kesäeläimet hoivatyön tukena - opas kesäeläinten hankintaan. Maaseutuelinkeinojen tutkinto-ohjelma, Oulun ammattikorkeakoulu.

 

Ruokonen, E & Vihavainen, T. 2018 "Vähä niiku mökille tulis joka päivä, ku tulee tänne" : Kokemuksia kuntouttavasta työtoiminnasta luontoympäristössä. Jyväskylän ammattikorkeakoulu.


Saarinen, S. 2009. "Miten siinä kävi, kun metsään mentiin?" Retkipalvelutuote hyvinvoinnin lisääjänä. Opinnäytetyö,

Sosiaalialan koulutusohjelma, Laurea-ammattikorkeakoulu. 

 

Salovuori, T. 2012. TERVEYTTÄ PUUTARHASTA - VOIMAANTUMINEN GREEN CARE -PUUTARHATOIMINNAN OHJAUKSESSA. Pro gradu-työ, Kasvatustieteenlaitos,  Turun yliopisto.

 

Santanen, J. 2017. Luontoseniorit: luontolähtöisen toiminnan suunnittelu ja vakiinnuttaminen Hämeen Setlementin senioritoimintaan. Kansalaistoiminnan ja nuorisotyön koulutusohjelma, HUMAK. 

Sarka, Nora 2014. Sosiaalipedagoginen hevostoiminta perhekodin nuorten arjessa

Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö, Sosiaalialan koulutusohjelma,  HAMK. 

 

Seppänen, Pia 2019Asiakkaiden kokemuksia luontoperustaisesta toiminnasta Vihreällä Telakalla. "Kiitos, minut heti sinne töihin." Opinnäytetyö. Sosiaalialan koulutusohjelma, sosionomi (AMK), Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu.

 

Sikkilä, Leena 2009. Metsäkokemus työuupumuksen hoitokeinona.  Opinnäytetyö, Maa- ja metsätalouden yksikkö, Metsätalouden koulutusohjelma, Metsätaloustuotanto, Seinäjoen AMK. 

 

Smeds, Pia 2017. Farm Education – sustainability, food and education. Doctoral Dissertation, Education, University of Oulu Graduate School.

 

Suopanki, A. 2011. GREEN CARE SOSIAALITYÖN MAHDOLLISUUTENA. Kandidaatintyö, yhteiskuntatieteiden tiedekunta, Lapin yliopisto. 

 

Syrjäkorpi, S. & Tuttavainen-Tarsa, M. 2017. ”Refreshes the Brain, Releases the Stress”. Green Care kansainvälisten opiskelijoiden kulttuuriin sopeutumisen tukena. Vaasan AMK. 

 

Tirkkonen S, 2018. Lasten ja nuorten toimintavalmiuksien vahvistaminen sosiaalipedagogisessa hevostoiminnassa. Pro gradu, Sosiaalityö, Itä-Suomen yliopisto.

 

Toikka T. 2017. Voimaantumista, virkistäytymistä ja motivoitumista toimintakyvyn ylläpitoon kalastuksen avulla. Opinnäytetyö, Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala, Toimintaterapian koulutusohjelma, Jyväskylän AMK. 

 

Tuovinen, Susanna 2014. Koira-avusteinen terapia lasten psyykkisten häiriöiden hoidossa. Opinnäytetyö DIAK.

 

Turunen, Laura. 2019. Pientuotantoeläinten soveltuvuus, koulutus ja käyttö Green Care-asiakastyössä. Opinnäytetyö Luonnonvara-ja ympäristöala. Agrologi (AMK), maaseutuelinkeinojen koulutusohjelma. Jamk.

 

Tuunanen, E. 2008. Nelijalkainen hoitaja - eläimet mielenterveyttä tukemassa. Sosiaalialan koulutusohjelma Sosionomi (AMK), 

Diakonia-ammattikorkeakoulu Diak Etelä,  Helsinki. 

 

Reini, S. 2011. Eläinavusteinen toiminta osana sosiaali- ja terveysalaa. Pirkanmaan Hali-Bernit tuottamassa hyvää oloa.

Sosiaaliala, Tampereen ammattikorkeakoulu. 

 

Vainionpää, Anna-Maria.  2011. Vankien kokemuksia eläinavusteisesta toiminnasta. Opinnäytetyö Hoitotyö Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala. Jyväskylän AMK. Tapaustutkimus Pelson vankilasta. 

 

Viinamäki, H. 2005. Lemmikkieläinten merkitys autistisesti käyttäytyville lapsille. Pro gradu-tutkielma, Psykologian laitos, Tampereen yliopisto. 

 

Vähä-Aho, V. 2017. Koira-avusteinen työskentely lastenkodissa. Pro gradu-tutkielma, Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta, Sosiaalitieteiden laitos.

 

Ylilauri, M. 2018. Luontoavusteiset hyvinvointipalvelut maaseudun kehittämisessä. Lisensiaatintutkimus, Johtamisen yksikkö, Vaasan yliopisto.

 


yhteistyössä mukana: