Opinnäytetyöt

Etusivu » Aineistot » Opinnäytetyöt

Ahro, K. 2016. Oma piha, oma yhteisö: yhteiskehittely ja Green Care -toiminta ikääntyneen osallisuutta tukemassa.

Geronomi, Vanhustyön koulutusohjelma, Metropolia Ammattikorkeakoulu.  

 

Alasaari, J. &  Ala-Nissilä, H. 2010. Green care ja sosiaalipedagoginen hevostoiminta psyykkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin tukena. Vaasan ammattikorkeakoulu.

 

Backman, H 2014. LUONTOKOTOUTTAMISOPAS - GREEN CARE -AKTIVITEETTIEN HYÖDYNTÄMINEN MAAHANMUUTTAJIEN LUONTOKOTOUTTAMISESSA. Yrkeshögskolan Novia. 

 

Bergman, M. 2017.  “I Am Fit and Fast”. Green Care Experienced by the Disabled Clients of Kisälli-Harjulanmäki. Laurea.

Bergmanin opinnäytetyön tavoitteena oli hankkia niin uutta tietoa vajaakuntoisten asiakkaiden kokemuksista kuin lisätä ymmärrystä heidän kokemuksistaan. Työn tilasi Kisälli-Harjulanmäki, joka on kehitysvammaisten aikuisten käsityöpaja. Laadullisen tutkimuksen aineisto kerättiin sekä havainnoimalla että haastattelemalla.

Tutkimuksessa etsittiin vastausta kysymykseen, miten asiakkaat kokevat Kisälli-Harjulanmäken Green Care -toiminnan? Keskeisiksi teemoiksi tutkimuksessa nousivat luontoa, kävely luonnossa, puutarhatoiminta ja suhde eläimiin. Tuloksissa tuli esille, että asiakkaat nautittavat puutarhanhoidosta ja erityisesti sadonkorjuusta. Mieluisinta heille kuitenkin oli kävely, joka tuotti sekä mielihyvää että kohensi kuntoa. Suurten kokonaisuuksien hahmottaminen oli asiakkaille monasti haasteellista, siksi heitä kiinnostivatkin pienet yksityiskohdat kuten marjojen kerääminen. Eläimet sen sijaan eivät olleet kaikkein mielenkiintoinen seikka, vaikka eläinten hoitaminen vaikutti myönteisesti muistiin ja organisaatiokykyyn.  Asiakkaat arvostivat luontoa ja Green Care -toiminnasta he saivat paljon myönteisiä kokemuksia. 

Keywords: Green Care, disabled, experience, hermeneutic, horticultural work, nature.

 

Färm M. 2013. Eläinavusteinen toiminta ja eläinavusteinen terapia-Systemaattinen kirjallisuuskatsaus. Opinnäytetyö Saimaa AMK.

 

Gråsten, T. & Hokkanen, I.  2014. Green Care - Nature Assisting Integration of Aging Somali Women. Programme in Social Services, 

Helsinki Metropolia University of Applied Sciences Degree. 

 

Haapiainen, S. 2010. Sosiaalipedagoginen hevostoiminta toimintakyvyn tukena.

Sosiaalialan koulutusohjelma Sosionomi (AMK),  Diakonia-ammattikorkeakoulu Diak Itä, Pieksämäki.

 

Hirvinen, S. Juola, S. & Mäki, J. 2014. Opas Green Care -palveluiden tuottajalle. Sosiaalialan koulutusohjelma, Centria AMK. 

 

Huttunen, K. 2013. GREEN CARE -YRITTÄJYYS SOSIAALISENA INNOVAATIONA JA URAVALINTANA SOSIAALI- JA TERVEYSALALLA. 

Pro gradu -tutkielma, Johtamiskorkeakoulu, Ympäristöpolitiikka ja aluetiede,  Tampereen yliopisto.

 

Kallio S. & Rintamaa J. 2008. Koira mukana lastensuojelutyössä. Sosiaalialan koultuusohjelma Turun AMK.

 

Kaikkonen, A.  2016.Green Care -koulutusta korkea-asteelle – Kyselytutkimus Green Care -koulutuksen sisällön kehittämiseksi Kainuussa. Kajaanin Ammattikorkeakoulu

Opinnäytetyön toimeksiantaja oli Green Care -hanke, jonka puitteissa on kehitetty korkea-asteen Green Care -koulutus. Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää, kuinka tärkeänä kainuulaiset Green Care -koulutukseen hakeneet henkilöt pitävät kehitettävän Green Care -koulutuksen sisältöjä ja mitä uusia ehdotuksia heillä on opintojaksojen sisältöihin liittyen. Tavoitteena oli tuottaa tietoa, jonka avulla Green Care -hankkeessa voidaan kehittää kainuulaisten Green Care -koulutukseen hakeneiden henkilöiden tarpeisiin vastaavaa korkea-asteen Green Care -koulutusta. Tutkimus oli kvantitatiivinen ja aineisto kerättiin sähköisen kyselylomakkeen avulla käyttäen Likert -asteikkoa (0 - 5) 3. - 9.6.2016 välisenä aikana. Kysely suoritettiin kokonaistutkimuksena ja se lähe-tettiin kaikille 49 henkilölle, jotka olivat ensisijaisesti hakeneet Kajaanin ammattikorkeakoulussa järjestettävään Green Care -korkeakoulutukseen. Vastauksia kyselyyn saatiin 17 ja kyselyn vastausprosentti oli 34,7 %. Vastaukset analysoitiin tilastollisin menetelmin tunnuslukuja käyttäen. Avoimista vastauksista poimittiin Green Care -koulutuksen kehittämiskohteita tutkimusongelmiin vastaten. 
Kaikkiaan koulutuksen sisältöä pidettiin tärkeänä ja erot sisältöjen tärkeydessä vastaajien mielipi-teiden perusteella olivat hyvin pieniä. Tärkeimpinä sisältöinä vastaajat pitivät luonnon hyvinvoin-tivaikutuksia sekä ihmisen ja luonnon välistä suhdetta. Vähiten tärkeänä vastaajat pitivät Green Care -alan asiakaspalvelu- ja ohjaustyö -opintojakson sisältöjä. Avoimissa vastauksissa korostui tutkitun tiedon tärkeys sekä toiminnan kehittäminen, jonka vuoksi vastaajat arvostivat juuri kor-kea-asteen koulutusta. Johtopäätöksenä voidaan todeta, että korkea-asteen Green Care -koulutukselle on tarvetta ja suunniteltua opintojaksokokonaisuutta pidettiin tärkeänä. Jatkotutkimusaiheena voisi Green Care -korkeakoulutuksen pilotointiin valituilta henkilöiltä selvittää, kuinka heidän näkemyksensä koulutuksen sisällön suhteen on muuttunut koulutuksen loppupuolella. 

 

Kajander, H. 2013. ”MIKÄ IHMEEN GREEN CARE?” - LUONNON JA ELÄIMIEN MERKITYS VANKEINHOIDOSSA. Sosiaalialan koulutusohjelma, Päihteet ja syrjäytyminen, Sosionomi YAMK,  Diakonia-ammattikorkeakoulu 

 

Kauppinen R. &  Matkaniemi M. 2013. Toverikoiratoimintaa lapsiperheille. Eläinavusteista toimintaa sosiaalipedagogisesti. Opinnäytetyö, Savonia AMK. 

 

Kippo, H. 2017. GREEN CARE -TOIMINTA MIELENTERVEYSASIAKKAIDEN HOIDOSSA JA KUNTOUTUKSESSA – Kuvaileva kirjallisuuskatsaus. Opinnäytetyö, Hoitotyön koulutusohjelma / CENTRIA AMMATTIKORKEAKOULU. 

 

Kotilainen, H. 2013. Green Care ja sosiaalipedagoginen hevostoiminta erityistä tukea tarvitsevien alakoululaisten pienryhmässä. 

Sosiaalipedagoginen hevostoiminta syrjäytymisen ehkäisyssä ja sosiaalisessa kuntoutuksessa – täydennyskoulutus

Ylä-Savon ammattiopisto & Itä-Suomen yliopisto. 

 

 

Laurila, Mervi 2016.  KOIRA-AVUSTEINEN LASTENSUOJELUTYÖ. Opinnäytetyö, Sosiaalialan koulutusohjelma, Centria AMK.  

 

Lehto, A. 2012. Green Care osaksi sosiaalityötä? : luontoon tukeutuvat työmenetelmät ja paikallinen erityisyys.

Yhteiskuntatieteiden tiedekunta, Lapin yliopisto. 

 

Leppäaho, M. 2016. LUONTOAVUSTEINEN HOIVATYÖ. Toimijuuden kehittyminen ja toiminnan kriittiset pisteet työntekijöiden kertomana. 

Sosiaalityö, Kokkolan yliopistokeskus Chydenius, Jyväskylän yliopisto. 

 

Lipponen, M. 2013. Green Care ja sosiaalipedagoginen hevostoiminta erityistä tukea tarvitsevien yläkoululaisten pienryhmässä. 

Sosiaalipedagoginen hevostoiminta syrjäytymisen ehkäisyssä ja sosiaalisessa kuntoutuksessa – täydennyskoulutus

Ylä-Savon ammattiopisto & Itä-Suomen yliopisto. 

 

Lundén, J. 2012. Hännänheilahduksia. Koira-avusteisen työskentelyn pilottiprojekti Tutun kaupungin ympärivuorokautisessa hoidossa olevien vanhusten parissa. Sosiaalialan koulutusohjelma, Sosiaalipalvelutyö, Turun AMK. 

 

Luoma-Toikkanen, K. 2008. On ihan erilaista olla luokassa, jossa on koiria. Pienryhmän opettajan ja oppilaiden kokemuksia koira-avusteisesta pedagogiikasta. Erityispedagogiikka. Jyväskylän yliopisto. 

 

Malin, M-H. 2010. Viherympäristön aktivoivat vaikutukset ikäihmisten palvelutaloyhteisössä. Maisterintutkielma, Maataloustieteiden laitos, Helsingin yliopisto. 

 

Mesimäki, K. 2011. Sieltä saa tyyneyttä, sieltä saa energiaa. Luontokokemukset päihdeongelmasta toipuneiden elämäntarinoissa.

Pro gradu -tutkielma, Valtiotieteellinen tiedekunta,  Sosiaalityö,  Helsingin yliopisto. 

 

Matikainen, J. & Vuorio S. 2017.OPAS GREEN CARE -TOIMINNAN JALKAUTTAMISEEN HOIVAKOTIYMPÄRISTÖSSÄ. Sosiaalisen ja terapeuttisen pihan hyödyntäminen. Opinnäytetyö, Sairaanhoitajakoulutus, XAMK

 

Muikku, Raisa. Eläinten hyvinvoinnin huomioiminen Green Care -toiminnassa maatilalla. 

Maaseutuelinkeinojen koulutusohjelma, Karelia AMK.

 

Nybacka, V.2012. Green Car -toiminnan huomioiminen pihasuunnittelussa - Case Lamminniemen Hyvinvointikeskus.

Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö, Maisemasuunnittelun koulutusohjelma, HAMK Lepaa. 

 

Nylander, Maija 2016. Eläimet osana muistisairaiden kuntoutustyötä. Seinäjoen AMK.

 

Nylund-Kahva, E. 2012. GC-TOIMINTAMALLIN MAHDOLLISUUDET VARHAISKASVATUKSESSA. Lastentarhanopettajankoulutukseen liittyvä kandidaatin tutkielma, Helsingin yliopisto. 

 

Ohralahti, T. 2010. Luonto elvyttää. Opinnäytetyö, Fysioterapian koulutusohjelma, Tampereen ammattikorkeakoulu.

 

Oksman-Miettinen T. 2008. Koiran merkitys ikääntyvän omistajansa elämänlaatuun. Opinnäytetyö, Savonia AMK. 

 

Orava, J. 2010. Sosiaalipedagogisen hevostoiminnan päämäärät ja toteutus. Erityispedagogiikan pro gradu -tutkielma

Filosofinen tiedekunta, Itä-Suomen yliopisto. 

 

Puolakka, A. 2013. Kivi ja käpy - Vuosikello luonnomateriaaleista valmistettavista käsitöistä. 

Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö, Ohjaustoiminnan koulutusohjelma, HAMK Hämeenlinna. 

 

Pölönen, J. 2013.  LUONTO TYÖKAVERINA YMPÄRI VUODEN. Opas Green Care- menetelmien hyödyntämiseen asiakkaan kuntoutuksessa. Sosiaalialan koulutusohjelma, Karelia AMK. 

 

Rantasuomela, J. 2016. Kesäeläimet hoivatyön tukena - opas kesäeläinten hankintaan. Maaseutuelinkeinojen tutkinto-ohjelma, Oulun ammattikorkeakoulu.


Saarinen, S. 2009. "Miten siinä kävi, kun metsään mentiin?" Retkipalvelutuote hyvinvoinnin lisääjänä. Opinnäytetyö,

Sosiaalialan koulutusohjelma, Laurea-ammattikorkeakoulu. 

 

Salovuori, T. 2012. TERVEYTTÄ PUUTARHASTA - VOIMAANTUMINEN GREEN CARE -PUUTARHATOIMINNAN OHJAUKSESSA. Pro gradu-työ, Kasvatustieteenlaitos,  Turun yliopisto.

 

Santanen, J. 2017. Luontoseniorit: luontolähtöisen toiminnan suunnittelu ja vakiinnuttaminen Hämeen Setlementin senioritoimintaan. Kansalaistoiminnan ja nuorisotyön koulutusohjelma, HUMAK. 

Sarka, Nora 2014. Sosiaalipedagoginen hevostoiminta perhekodin nuorten arjessa

Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö, Sosiaalialan koulutusohjelma,  HAMK. 

 

Sikkilä, Leena 2009. Metsäkokemus työuupumuksen hoitokeinona.  Opinnäytetyö, Maa- ja metsätalouden yksikkö, Metsätalouden koulutusohjelma, Metsätaloustuotanto, Seinäjoen AMK. 

 

Smeds, Pia 2017. Farm Education – sustainability, food and education. Doctoral Dissertation, Education, University of Oulu Graduate School.

 

Suopanki, A. 2011. GREEN CARE SOSIAALITYÖN MAHDOLLISUUTENA. Kandidaatintyö, yhteiskuntatieteiden tiedekunta, Lapin yliopisto. 

 

Toikka T. 2017. Voimaantumista, virkistäytymistä ja motivoitumista toimintakyvyn ylläpitoon kalastuksen avulla. 

Opinnäytetyö, Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala, Toimintaterapian koulutusohjelma, Jyväskylän AMK.  

Opinnäytetyössä selvitettiin ja kuvatiin kalastukseen liittyviä yksilökohtaisia kokemuksia, jotta kalastuksen mahdollisuuksia Green Care- toimintana voitaisiin entistä paremmin ymmärtää ja hyödyntää. Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää mitkä kokemukset koetaan merkityksellisimmiksi kalastuksessa ja iktyocaressa, jossa päämenetelmänä hyödynnetään kalastusta sekä mitä toimintaympäristön ominaisuudet osana näitä kokemuksia merkitsevät. Opinnäytetyö tehtiin yhteistyössä Iktyocare – erityisryhmien vesistöohjaajakoulutushankkeen kanssa. Tutkimusaineisto kerättiin haastattelemalla seitsemää iktyocaretapahtumaan osallistunutta henkilöä.  

 

Tuovinen, Susanna 2014. Koira-avusteinen terapia lasten psyykkisten häiriöiden hoidossa. Opinnäytetyö DIAK.

 

Tuunanen, E. 2008. Nelijalkainen hoitaja - eläimet mielenterveyttä tukemassa. Sosiaalialan koulutusohjelma Sosionomi (AMK), 

Diakonia-ammattikorkeakoulu Diak Etelä,  Helsinki. 

 

Reini, S. 2011. Eläinavusteinen toiminta osana sosiaali- ja terveysalaa. Pirkanmaan Hali-Bernit tuottamassa hyvää oloa.

Sosiaaliala, Tampereen ammattikorkeakoulu. 

 

Vainionpää, Anna-Maria.  2011. Vankien kokemuksia eläinavusteisesta toiminnasta. Opinnäytetyö Hoitotyö Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala. Jyväskylän AMK. Tapaustutkimus Pelson vankilasta. 

 

Viinamäki, H. 2005. Lemmikkieläinten merkitys autistisesti käyttäytyville lapsille. Pro gradu-tutkielma, Psykologian laitos, Tampereen yliopisto. 

 

 

 

 

 

 

 

 


yhteistyössä mukana: