Hankkeen nimi
Luonnollisesti töissä

Hankkeen päätoteuttaja

Ulvilan kaupunki,

Diakonia Ammattikorkeakou-lu/Pori,

Turun yliopisto/Pori/Kulttuurituotannon ja maisematutkimuksen koulutusohjelma,

Satakunnan Museo,

Porin kaupungin ympäristövirasto 

Yhteystiedot

Pekka Stenfors

Teljänkatu 5, katutaso

28300 Pori

 044 701 2648

pekka.stenfors@pori.fi

 

Tavoitteena on myös edistää työllistämistä tukevien Green Care -menetelmien käyttöönotta-mista kunnallisessa työllistämisessä sekä työllistämis- ja kuntoutuspalveluja tuottavissa jär-jestöissä että yrityksissä. Koulutusorganisaatioiden ja muiden yhteistyötahojen kanssa ide-oidaan ja toteutetaan työmarkkinoille soveltuvia ratkaisuja, joiden tuloksena työkyky ja osaaminen kehittyvät.

Hanke tukee luontoavusteisin menetelmin työhönkuntoutujien itsenäistä selviytymistä arjen haasteissa. Hankkeen pilottitoiminta tapahtuu pääsääntöisesti luonto-olosuhteissa, tarjoten toimintaa erilaisissa luontokohteissa, joissa on mahdollisuus hyödyntää maaseutuympäris-töä, Green Care -menetelmiä, oppia uusia taitoja. Eri luonto- ja ympäristökohteisiin siirty-miset toteutetaan kustannustehokkaasti Green Care -autolla.

Green Care tarkoittaa tieteellisesti tutkittujen luonnon hyvinvointivaikutusten huomioimista erityisryhmätyöskentelyssä ja sen menetelmiä käytetään ammattimaisesti, tavoitteellisesti ja vastuullisesti sosiaali-, terveys-, kasvatus- ja kuntoutuspalveluissa.

Työttömyyden kasvun myötä ovat monen työttömyysjaksot samanaikaisesti pitkittyneet. Edellä mainitun johdosta kuntien kasvavaan työllisyydenhoitoon onkin kaivattu uusia toi-mintamalleja ja yhteistyökumppaneita. Viime vuosina kiinnostus Green Care -toiminnan luontoläheisyyteen onkin lähtenyt uudelleen vahvaan kasvuun sen avulla saavutettujen hyvien tulosten johdosta.

Hankkeen toteutusalue/-alueet
ValtakunnallinenAlueiden välinenAlueellinen
Satakunta

Rahoittaja(t) ja rahoitusohjelma
Euroopan sosiaalirahasto, ESRKunta, kaupunki

Hankkeen sisältö
KehittäminenKoulutusTiedottaminen

Hankkeen alkamisvuosi
2015

Hankkeen päättymisvuosi
2017

yhteistyössä mukana: