Kaikkonen, Anne.Green Care -koulutusta korkea-asteelle – Kyselytutkimus Green Care -koulutuksen sisällön kehittämiseksi Kainuussa

Etusivu » Aineistot » Uusimmat julkaisut » Materiaalit » Kaikkonen, Anne.Green Care -koulutusta korkea-asteelle – Kyselytutkimus Green Care -koulutuksen sisällön kehittämiseksi Kainuussa

Aineiston nimi: Kaikkonen, Anne.Green Care -koulutusta korkea-asteelle – Kyselytutkimus Green Care -koulutuksen sisällön kehittämiseksi KainuussaOpinnäytetyön toimeksiantaja oli Green Care -hanke, jonka puitteissa on kehitetty korkea-asteen Green Care -koulutus. Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää, kuinka tärkeänä kainuulaiset Green Care -koulutukseen hakeneet henkilöt pitävät kehitettävän Green Care -koulutuksen sisältöjä ja mitä uusia ehdotuksia heillä on opintojaksojen sisältöihin liittyen. Tavoitteena oli tuottaa tietoa, jonka avulla Green Care -hankkeessa voidaan kehittää kainuulaisten Green Care -koulutukseen hakeneiden henkilöiden tarpeisiin vastaavaa korkea-asteen Green Care -koulutusta. Tutkimus oli kvantitatiivinen ja aineisto kerättiin sähköisen kyselylomakkeen avulla käyttäen Likert -asteikkoa (0 - 5) 3. - 9.6.2016 välisenä aikana. Kysely suoritettiin kokonaistutkimuksena ja se lähe-tettiin kaikille 49 henkilölle, jotka olivat ensisijaisesti hakeneet Kajaanin ammattikorkeakoulussa järjestettävään Green Care -korkeakoulutukseen. Vastauksia kyselyyn saatiin 17 ja kyselyn vastausprosentti oli 34,7 %. Vastaukset analysoitiin tilastollisin menetelmin tunnuslukuja käyttäen. Avoimista vastauksista poimittiin Green Care -koulutuksen kehittämiskohteita tutkimusongelmiin vastaten.

Kaikkiaan koulutuksen sisältöä pidettiin tärkeänä ja erot sisältöjen tärkeydessä vastaajien mielipi-teiden perusteella olivat hyvin pieniä. Tärkeimpinä sisältöinä vastaajat pitivät luonnon hyvinvoin-tivaikutuksia sekä ihmisen ja luonnon välistä suhdetta. Vähiten tärkeänä vastaajat pitivät Green Care -alan asiakaspalvelu- ja ohjaustyö -opintojakson sisältöjä. Avoimissa vastauksissa korostui tutkitun tiedon tärkeys sekä toiminnan kehittäminen, jonka vuoksi vastaajat arvostivat juuri kor-kea-asteen koulutusta. Johtopäätöksenä voidaan todeta, että korkea-asteen Green Care -koulutukselle on tarvetta ja suunniteltua opintojaksokokonaisuutta pidettiin tärkeänä. Jatkotutkimusaiheena voisi Green Care -korkeakoulutuksen pilotointiin valituilta henkilöiltä selvittää, kuinka heidän näkemyksensä koulutuksen sisällön suhteen on muuttunut koulutuksen loppupuolella. 

Materiaalityyppi
Opinnäytetyö

Julkaisuajankohta
2016

Palvelumuodot

Luontolähtöisyyden asiantuntemusala

Julkaisupaikka
Kajaanin ammattikorkeakoulu

yhteistyössä mukana: